سینما

طرح درس جلسه 1: تاریخ سینما و مباحث تکنیکی جلسه 2: مباحث تکنیکی جلسه 3: تمرین کلاسی جلسه 4: بررسی…

3,500,000 تومان

سینما

طرح درس جلسه 1: تاریخ سینما و مباحث تکنیکی جلسه 2: مباحث تکنیکی جلسه 3: تمرین کلاسی جلسه 4: بررسی…

3,500,000 تومان