تیمِ آموزشی کــا

مدرسان

احمد رستمعلی

رحمت مشیدی

سیدمهدی علمدار

ملیحه مشکل‌گشا

پریناز شاد
غزال پژند

امیرعلی کریمیان

شهرزاد چراغی

مشاوران

بهار پژند

غزال پژند

حریر قرائی
ماندانا باقریان (ساتیا)
سارا اصل‌روستا

می‌سا شفیعی

پگاه انصاری

کارشناسان آموزشی

محبوبه محمدی

محمد قاسمی عطایی