برنامه آزمو‌ن‌های آزمایشی کنکور هنر ۱۴۰۱-۱۴۰۰

تقویم آموزشی کارنامه کتاب برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ چهل و سه هفته را در برمی‌گیرد. این تقویم از سیزدهم شهریور هزار و چهارصد شروع و در دهم تیرماه هزار و چهارصد و یک به پایان می‌رسد. زمان برگزاری کنکورهای آزمایشی کارنامه کتاب در نسبت با این تقویم برنامه‌ریزی شده است. همانطور که در جدول‌های زیر مشاهده می‌کنید در پنج ماه اول آزمون‌ها در فواصل چهارهفته‌ای برگزار می‌شوند، البته با در نظر گرفتن این مطلب که فاصله‌ی بین آزمون سوم و چهارم به‌دلیل تقارن با فصل امتحانات پنج هفته است. در چهار ماه آخر با توجه به نزدیک شدن به زمان کنکور سراسری و به‌منظور آمادگی هر چه بیشتر هنرآموزان، آزمون‌ها در فواصل سه‌هفته‌ای  برگزار می‌شوند. این بازه در دو آزمون جامع آخر به دو هفته کاهش پیدا می‌کند.